Zakładanie firmy

Zakładanie działalności gospodarczej w Rudzie Śląskiej

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Rozwoju.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

——————————–

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych jest dostępna na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem:

www.ceidg.gov.pl

Serwis usługowo-informacyjny dla przedsiębiorców przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju dostępny jest pod adresem:

www.biznes.gov.pl

Od 20 maja 2017 roku za pośrednictwem tutejszego organu gminy przy dokonywaniu wpisów do CEIDG przedsiębiorca może równocześnie dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sprawy związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą być załatwiane poprzez ustanowionego pełnomocnika. W takim przypadku pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopie – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych. Zwolnieniu z tej opłaty podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu – część IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1628, z późn. zm.).

W przypadku, gdy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisano dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, pełnomocnik ten nie musi legitymować się pisemnym upoważnieniem przedsiębiorcy.

Dodatkowych informacji na temat zakładania firmy w Rudzie Śląskiej udziela:
Bożena Rożek-Szymczak – tel. 322-449-000 do 010 wew. 6309

Działalność gospodarczą można rozpocząć już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub można też określić późniejszą datę rozpoczęcia.

Druki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wydania duplikatu dokumentu oraz zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji, można pobrać tutaj.

Informator „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości znajduje się  na stronie: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/jak%20zostac%20i%20pozostac%20przedsiebiorca%20-%20polska%20agencja%20rozwoju%20przedsiebiorczosci.pdf

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają oprócz zezwoleń i koncesji, np:

  • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
  • zarobkowy przewóz osób taksówką
  • organizacja imprez turystycznych
  • świadczenie usług dedektywistycznych
  • prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
  • składowanie odpadów
  • ochrona osób i mienia

Jeśli zatrudniamy pracowników, to w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności lub zatrudnienia pierwszego pracownika należy powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. Jako pracodawca musimy wypełnić Kartę Zgłoszenia Pracodawcy i złożyć informacje o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności i przewidywanej liczbie pracowników, a także o przyjętych środkach BHP – Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, ul. H. Dąbrowskiego 23.

Jeżeli nasza działalność obejmować ma: sprzedaż artykułów spożywczych, prowadzenie pubu, kawiarni lub innego obiektu gastronomicznego, czy też gabinetu kosmetycznego i in. to należy dokonać jej zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Potrzebne będą następujące informacje: dane dotyczące zakładu (miejsce, zakres, rodzaj prowadzonej działalności), datę rozpoczęcia działalności, dane dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, liczbę pracowników oraz dane o środkach i procedurach przedsięwziętych w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (wymóg ten wynika z art. 209 § 1 kodeksu pracy). Są to: sposób zaopatrzenia w wodę, sposób odprowadzania nieczystości płynnych (ścieki), sposób usuwania odpadów, rodzaj produkcji, procesów technologicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia pracowników. Należy tego dokonać w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności – Państwowa Inspekcja Sanitarna w Rudzie Śląskiej, ul. H. Dąbrowskiego 9.