Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Planowana data naboru wniosków od 1.09.2015 do 30.10.2015Działanie 2.1 skierowane jest do przedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 460 000 000 zł, w tym 44 749 197,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 250 803415 250 803,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości służy pomocą w opracowaniu wniosków o dofinansowanie.

Bliższych informacji udzielają:

Menadżer ds. Projektów – Aleksandra Karaś
e-mail: a.karas@inkubatorrudzki.pl
tel.: (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 111
Menadżer ds. Projektów – Sylwia Antoszczak
e-mail: s.antoszczak@inkubatorrudzki.pl
tel.: (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 109

Menadżer ds. Projektów – Sonia Dors
e-mail: s.dors@inkubatorrudzki.pl
tel.: (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 105

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Rudzki urząd pracy przygotowuje się do uruchomienia kolejnej puli środków przeznaczonych na dotacje związane z założeniem działalności gospodarczej. Można otrzymać aż 23 tys. zł na realizacje swojego pomysłu.

Oferta dotycząca udzielania dotacji skierowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, będących w wieku powyżej 30 roku życia.

Osoby gotowe do założenia własnej firmy, powinny skontaktować się ze swoim doradcą klienta. W ramach najbliższego spotkania omówiony zostanie m.in. regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dla chętnych starających się o przyznanie dotacji prowadzone bedą również warsztaty, podczas których osoby te zdobędą wiedzę, jak profesjonalnie opracować wymaganą dokumentację (wniosek wraz z załącznikami), konieczną do złożenia w urzędzie w celu starania się o wsparcie finansowe na założenie firmy.

Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi około 800 tys. zł. Środki te zostaną przyznane m.in. w ramach projektów „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)” – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat” – projekt finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Bliższych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska 1

tel. 32 771 59 00

e-mail: karu@praca.gov.pl

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „KROK PO KROKU – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”. Szkolenie odbędzie się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Karola Goduli 36, w dniu 14 lipca 2015 r. w godz. 9.00 – 12.30.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do otwarcia własnej działalności gospodarczej.
Podczas szkolenia każdy uczestnik przejdzie krok po kroku procedurę otwierania działalności, dowie się jakie rodzaje wsparcia może pozyskać, otrzyma listę teleadresową instytucji, które świadczą pomoc dla przedsiębiorstw oraz pozna zasady i metody prowadzenia księgowości w mikroprzedsiębiorstwie.

Skrócony program szkolenia obejmuje:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej.
2. Rozliczenie przedsiębiorcy z ZUS.
3. Formy i wybór opodatkowania.
4. Podatek od towarów i usług.
5. Formy zatrudnienia.
6. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników.
7.  Zewnętrzne źródła finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą (zarówno bezrobotnych jak i pracujących, a także studentów i absolwentów). Ilość osób w grupie: max 12 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Bliższych informacji udziela:

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska
tel.: (+48) 32 342 22 30
www.inkubatorrudzki.pl
info@inkubatorrudzki.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Do końca 2015 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną, które udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn.: „Efektywne wykorzystanie energii – Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”, w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów, urządzeń i technologii.

Dodatkowe wsparcie obok dotacji NFOŚiGW oferuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w formie pomocy technicznej na poziomie przygotowania, realizacji i weryfikacji inwestycji.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu udzielane są bezpośrednio w placówkach bankowych udzielających kredyty z dotacją oraz na stronie NFOŚiGW.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/

 

Bliższych informacji udziela:

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
Informacja: (22) 45 90 100

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Rozpoczął się pierwszy konkurs dotyczący „Innowacji społecznych i współpracy międzynarodowej” Programu Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach tego programu bezrobotni będą mogli wyjechać na staże i praktyki do zagranicznych firm.

Program przeznaczony jest dla instytucji, które podejmą się organizacji staży i praktyk zawodowych w zagranicznych firmach dla osób w wieku 18-35 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą.

W konkursie mogą startować m.in. przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej a projekty muszą być przygotowane wspólnie przez instytucję z Polski i innego kraju UE. Do obowiązków wnioskodawcy będzie należało m.in. znalezienie zagranicznego partnera i rekrutacja uczestników. Organizatorzy muszą też zapewnić uczestnikom wsparcie mentora  podczas zagranicznego pobytu, a po powrocie – wsparcie aktywizujące, co ostatecznie ma skutkować pozyskaniem pracowników i aktywizacją młodych ludzi.

Szczegółowych informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach:

ul. Dąbrowskiego 23

40-037 Katowice

tel. 32 7740172

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz mają zaszczyt ogłosić siódmą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego „Innowator Śląska 2014″.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Enterprise Europe Network” oraz projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, Poddziałanie 8.1.2 POKL pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowych, które mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami:

 • we wdrażaniu  innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych,
 • lub opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionej technologii.

Konkurs ma na celu promowanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego  z województwa śląskiego wdrażających innowacyjne rozwiązania, poprawę wizerunku regionu poprzez promocję dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

O tytuł mogą ubiegać się:

 • mikroprzedsiębiorcy,
 • mali przedsiębiorcy,
 • średni przedsiębiorcy,
 • instytucje sektora badawczo-rozwojowego,

posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Nagrodami w konkursie są:

 • nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego INNOSILESIA obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 5000 zł,
 • sponsorowany artykuł w lokalnej prasie dla czterech laureatów nagrody głównej,
 • grawerowany dyplom „Innowator Śląska 2014″,
 • grawerowane dyplomy dla wyróżnionych podmiotów,
 • promocja w biuletynie projektowym, na portalach internetowych oraz w technologicznej bazie projektowej.

Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy wypełnić załączoną Deklarację Uczestnictwa oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 30 kwietnia 2015 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. (032) 33 93 165/167, http://gapr.pl/

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic serdecznie zaprasza na konferencję „PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  W LATACH 2015-2020 W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ”, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 roku o godzinie 16:00 w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szyb Walenty 26. Współorganizatorami konferencji są: Miasto Ruda Śląska, Bank Spółdzielczy w Gliwicach, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. i Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.

W czasie konferencji przedsiębiorcy dowiedzą się więcej o możliwości pozyskania środków na inwestycje, jak nie popełniać błędów przy aplikowaniu o dotację, ile można uzyskać pieniędzy i jakie należy spełniać warunki.
Będzie można uzyskać wiele cennych informacji w zakresie aktualnych możliwości pozyskiwania środków na rozwój działalności, w tym m.in. na dofinansowanie inwestycji, wdrażania nowych produktów i usług, rozwijania działalności e-biznes i działalności badawczo–rozwojowej. Przedstawione zostaną oferty inwestycyjne Miasta Ruda Śląska planowane do zbycia, celem prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej i pod budownictwo mieszkaniowe.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 14 kwietnia 2015 roku pod numerem telefonu 32 248 77 86 wew. 23.

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Przedsiębiorca, który przystąpi do programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy może otrzymać z ZUS od 40 tys. zł do nawet 400 tys. zł dofinansowania. Program adresowany jest do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.

ZUS finansuje projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności m.in. realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp, a  także dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń i wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych. Dofinansowaniu podlegają także projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa, w tym zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów), urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.) i inne.

W programie przewidziano również wsparcie dla powyższych działań łącznie, czyli obejmujących projekty doradczo-inwestycyjne. Przedsiębiorcy zainteresowani przyznaniem dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

 

Bliższych informacji udziela i wnioski przyjmuje:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Prewencji i Rehabilitacji

ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

www.zus.pl/prewencja

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy na cykl zainicjowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Środa z Funduszami…”. Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Pierwsze z serii spotkań poświęcone będzie wsparciu dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Termin spotkania: 1 kwiecień 2015 r. w godzinach 10.00-13.00 Rejestracja w godzinach 09:30-10.00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Sala kolumnowa, wysoki parter, ul. Dąbrowskiego 23.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. : 32 774 01 94

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Program pomocy dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw „Wsparcie w ramach dużego bonu” skierowany jest do mikro i małych firm produkcyjnych. Wsparcie z programu udzielane jest na zakup w jednostce naukowej lub u przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego usług polegających np. na opracowaniu nowego wyrobu lub projektu wzorniczego.

Dotacja z tego programu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 tys. zł, przy czym wielkość pomocy może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Tegoroczny budżet tego programu wynosi 4,12 mln zł.

 

Bliższych informacji udziela:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:

ul. Pańska 81/03,00-834 Warszawa

tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25

e-mail: biuro@parp.gov.pl

 

 

 

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe