Wsparcie na start

Mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą, mogą skorzystać z kilku form wsparcia finansowego na start w biznesie:

Dotacje z urzędu pracy

Bezrobotni mogą starać się o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Dofinansowanie przyznaje się jednorazowo, maksymalnie w kwocie równej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość wsparcia w każdym indywidualnym przypadku określana jest w umowie. Bezrobotny musi przedstawić pomysł na biznes i przedłożyć wiarygodny biznesplan. Tego rodzaju pomoc jest bezzwrotna, jeżeli bezrobotny spełni określone warunki. Podstawowym jest obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej rok. Jeżeli termin ten nie będzie dotrzymany albo naruszone zostaną inne warunki umowy, korzystający z dotacji będzie zobowiązany do jej zwrotu wraz z odsetkami.

Ubiegając się o przyznanie środków, osoba wnioskująca musi złożyć m. in. oświadczenie o niekaralności za przestepstwo przeciw obrotowi gospodarczemu, a także zabezpieczyć zwrot otrzymnanej dotacji, np. w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady środków na rachunku bankowym lub aktu notarialnego o podddaniu się egzekucji.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16

tel. 32 771 59 00 wew. 15

fax. 32 771 59 88

www.puprudaslaska.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej udziela ww. dotacji:

– ze środków Funduszu Pracy przyznanych tut. urzędowi pracy w ramach algorytmu na realizację m.in. działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych,

– z dodatkowych środków Funduszu Pracy (tzw. Rezerwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej), które wydatkowane są w ramach określonych projektów,

– ze środków Unii Europejskiej (pozyskanych w ramach konkursów / naborów), które w wydatkowane są w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 27 maja 2014r. umożliwia korzystanie z nowego instrumentu wsparcia dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy – tzn. POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Pożyczki udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego (zgodnie z art. 61g ww. ustawy). Zgodnie z art. 61e pożyczki te mogą być finansowane m.in. ze środków Funduszu Pracy,  a także ze środków Unii Europejskiej.

 

Dotacje z Unii Europejskiej

Osoby zamierzające rozpocząć działalnośc gospodarczą mogą starać się o środki finansowe na założenie firmy z funduszy unijnych. W ramach programów europejskich, osoby rozpoczynające działalność mogą skorzystać z doradztwa i szkoleń, których celem jest uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia firmy. Dla wybranych uczestników przyznawane są środki finansowe do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku założenia spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Osobom, które otrzymają dotacje, przez 6 lub 12 miesięcy udzielane jest też wsparcie pomostowe w formie comiesięcznych wypłat (w kwocie nie większej niż równowartość minimalnej płacy). W tym czasie mogą korzystać też z profesjonalnego doradztwa i pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Pożyczki dotowane przez Unię Europejską oferują przyszłym przedsiębiorcom operatorzy wsparcia, czyli pośrednicy finansowi wybrani w konkursach przez wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie.

Więcej informacji o aktualnych dotacjach z Unii Europejskiej dostępnych w mieście na start w biznesie można znależć na stronie: www.firma.rudaslaska.pl

 

Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o jednorazowe dotacje do wysokości piętnastoktrotnego przecietnego wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki przyznawane są wnioskodawcom w wysokości wynegocjowanej z PFRON i po zawarciu z nim odpowiedniej umowy.

Więcej informacji można znależć na stronie: www.pfron.org.pl

 

Pożyczka Na Start

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub których firma jest na rynku krócej niż 12 miesięcy mogą starać się o Pożyczkę Na Start, która jest udzielana przez Inicjatywę Mikro. Przeznaczona jest do sfinansowania pierwszy etapu wchodzenia firmy na rynek – na zakup urządzeń, adaptację pomieszczeń na potrzeby produkcji lub też inwestycję w materiały pozwalające rozpocząć działalność.

Więcej informacji można znależć na stronie: www.inicjatywamikro.pl

 

Pożyczki i kredyty bankowe

Niektóre banki udzielają pożyczek i kredytów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Od osób wnioskujących często wymagane jest zabezpieczenie i dobra historia kredytowa.

Więcej informacji można znależć na stronach banków:

www.fmbank.pl

www.ingbank.pl

www.ideabank.pl

www.mbank.pl