Finansowanie

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FIRM

FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Rudzka Agencja Rozwoju “Inwestor” Sp. z o.o. jako instytucja mająca na celu wspieranie i promocję małej i średniej przedsiębiorczości w mieście i regionie oferuje Fundusz Pożyczkowy, który udziela pożyczek mikro, małym i średnim firmom na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach prowadzonej przez te firmy działalności gospodarczej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę:

 • Mikro,  małe  i  średnie  przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie ekspansji lub w fazie rozwoju, prowadzące działalność od co najmniej 3 miesięcy,
 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego,
 • Przedsiębiorstwa, które prowadzą rachunkowość w formie: karty podatkowej, ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów bądź prowadzą księgi handlowe,
 • Przedsiębiorstwa nie posiadające zadłużenia wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Podmioty, w stosunku do których nie są prowadzone postępowania: układowe, ugodowe, likwidacyjne lub upadłościowe.

RODZAJE POŻYCZEK

 1. Pożyczka na wydatki bieżące.
 2. Pożyczka na wydatki inwestycyjne.

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie:

 1. wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.
 2. spłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.
 3. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zobowiązań z tytułów wykonawczych oraz zakupów konsumpcyjnych.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie:

 1. zakupu nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. zakupu gruntu przewidzianego na potrzeby inwestycji związanej z działalnością gospodarczą.
 3. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. zakupu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej w tym również środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 5. zakupu wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. nakładów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, projektowej itp.
 7. innych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zobowiązań z tytułów wykonawczych oraz zakupów konsumpcyjnych.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki udzielana jest w kwocie do 250 000,00 zł.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne udzielana jest w kwocie do 400 000,00 zł.

OKRES KREDYTOWANIA

Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 48 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być udzielana na okres do 72 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

Oprocentowanie pożyczek jest ustalane według zmiennej stopy referencyjnej obowiązującej w dniu podpisania umowy; ogłaszanej przez Komisję Europejską w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w komunikacie Komisji Europejskiej.

Wysokość oprocentowania jest uzależniona od kondycji finansowej firmy i od poziomu zabezpieczeń i wynosi już od 4,37 % w skali roku.

STRUKTURA FINANSOWANIA

Pożyczka  udzielona  na  bieżące  wydatki i na wydatki inwestycyjne wymaga posiadania przez Wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką.

 

Więcej informacji o Funduszu Pożyczkowym można otrzymać pisząc na adres: fundusz@rarinwestor.pl lub pod nr tel. 32 244 21 87.

 

 FUNDUSZ PORĘCZENIOWY

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów i pożyczek. Fundusz jest instytucją wspierającą rozwój przedsiębiorstw w województwie śląskim. Działamy w ramach Krajowego Systemu Poręczeń i Gwarancji Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Krajowej Grupy Poręczeniowej. Zabezpieczenie dokonywane jest w formie poręczenia kredytów i pożyczek wobec banków i instytucji finansowych, z którymi fundusz współpracuje.

WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ

Fundusz udziela poręczeń spłaty kredytów przedsiębiorcom, którzy:

 • posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz suma bilansowa < 43 mln euro lub obroty < 50 mln euro) ,
 • posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego,
 • prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy.
ZASADY UDZIELANIA PORĘCZEŃ
 • poręczamy do wysokości 1.000.000,00 zł, (w zależności od instytucji finansującej)
 • nie więcej niż 50% kapitału kredytu lub pożyczki,
 • maksymalnie na okres 60 miesięcy,
 • poręczenia kredytów i pożyczek oprocentowanych nie niżej niż stopa referencyjna ustalana przez Komisję Europejską.

 

Więcej informacji o Funduszu Poręczeniowym można otrzymać pisząc na adres: biuro@rfp.pl  lub pod nr tel. 32 785 85 85.

 

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ FIRM

Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mogą otrzymać wsparcie w formie pożyczek. Pożyczki adresowane są do osób i instytucji, które ze względu na trudną sytuację ekonomiczną oraz brak historii kredytowej mają ograniczony dostep do środków oferowanych w bankach komercyjnych i instytucjach finansujących. Celem jest ułatwienie dostępu do kapitału na etapie zakładania firmy oraz umożliwienie rozwoju i wyrównywanie szans nowo utworzonych przedsiębiorstw i podmiotów ekonomiii społecznej w możliwościach korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

Uczestnik projektu w trakcie rejestracji oraz w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej otrzymuje indywidualne wsparcie doradczo-szkoleniowe, którego celem jest pomoc w efektywnym wykorzystaniu pożyczki. Można je przeznaczyć na dowolny cel gospodarczy; mogą to być cele inwestycyjne i obrotowe. Z pożyczki można więc sfinansować m. in. zakup i modernizację obiektów, zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu, zakup towarów handlowych i materiałów, a także zakup innych wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

Pozyczki są atrakcyjnym uzupełnieniem podobnych usług finansowych realizowanych przez banki, jednak na korzystniejszych dla przedsiębiorców zasadach. Z jednej strony obejmują niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłat, z drugiej zaś – możliwość karencji w spłacie. Uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na cele inwestycyjne lub obrotowe. Celem tak pomyślanego wsparcia jest stymulowanie działalności firm dopiero stawiających pierwsze kroki na rynku i będących w okresie intensywnego rozwoju.

Szczegółowe warunki ustala każdy fundusz z osobna. Poniżej wypunktowano najważniejsze kwestie. Bardziej dokładne informacje dostępne są na stronach internetowych oraz osobiście/telefonicznie w punktach informacyjnych.

 

Fundusz Górnośląski SA w Katowicach

W ramach uruchomionego przez Fundusz Górnośląski Śląskiego Funduszu Pożyczkowego na wsparcie mogą liczyć MŚP prowadzące działalność gospodarczą od minimum 12 miesięcy.

W przypadku pożyczki na cele inwestycyjne firma może skorzystać z rocznej karencji w spłacie kredytu, okres jego spłaty jest rozłożony na 7 lat, a wysokość pożyczki wynosi od 25 tysięcy zł do 600 tysięcy zł. Wkład własny wymagany jest na poziomie 20% wartości pożyczki.

W przypadku pożyczki na cele obrotowe czas karencji i spłaty należności ulega skróceniu i nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

osobiście: Fundusz Górnośląski SA, ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

oraz telefonicznie: 32/ 200 84 59

 

Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu

W ramach funduszu udzielane są pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa śląskiego. Pożyczki przeznaczone są na inwestycje oraz finansowanie zakupów o charakterze nie konsumpcyjnym, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy, bądź utrzymany zostanie dotychczasowy stan zatrudnienia. Maksymalna kwota pożyczki, która może zostać udzielona na podstawie jednej umowy wynosi 80 000,00 zł. Minimalna wysokość wkładu własnego w przedsięwzięcie współfinansowane pożyczką powinna wynosić 30%. Pożyczki udzielane są na okres nie przekraczający 36 miesięcy, w szczególnych przypadkach nawet do 60 miesięcy. Maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych wynosi 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

osobiście: ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

oraz telefonicznie: 32/ 266 50 41, 32/ 293 36 10, wewn. 708

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA

Pożyczka udzielana jest od kwoty 10 tysięcy zł do 250 tysięcy zł przy wymaganym wkładzie własnym na poziomie 15%.

Spłata rozłożona na maksimum 60 miesięcy. Istnieje możliwość karencji w spłacie kredytu na okres do 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

osobiście: ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. 115 (w budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego), 42-202 Częstochowa

oraz telefonicznie: 34/ 373 10 96, kom. 609 980 444

 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów i pożyczek dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność od minimum 6 miesięcy, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Zasady udzielania poręczeń:

• poręczenie do wysokości 300 000,00 zł,

• nie więcej niż 50% kapitału kredytu lub pożyczki,

• maksymalnie na okres 60 miesięcy,

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

osobiście: Śląskie Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., ul. Astrów 10, pokój 209, 40-045 Katowice

oraz telefonicznie: 32/ 785 85 85

 

Prezentacja pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego w latach 2014 – 2020″ znajduje się tutaj.