Ulgi dla biznesu

Miasto oferuje system zachęt dla przedsiębiorców rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta co powoduje, że inwestowanie w Rudzie Śląskiej staje się bardziej korzystne:

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska.

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy w przypadkach, gdy nie utworzono nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową:

– przez okres 1 roku, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 200 000 zł,

– przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 500 000 zł,

– przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 2 000 000 zł,

– przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 10 000 000 zł,

– przez okres 5 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 20 000 000 zł,

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy w przypadkach, gdy utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową:

– przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 200 000 zł i utworzenia na terenie miasta, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji – 2 nowych miejsc pracy, związanych z tą inwestycją,

– przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 500 000 zł i utworzenia na terenie miasta, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji – 8 nowych miejsc pracy, związanych z tą inwestycją,

– przez okres 6 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 2 000 000 zł i utworzenia na terenie miasta, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji – 15 nowych miejsc pracy, związanych z tą inwestycją,

– przez okres 8 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 10 000 000 zł i utworzenia na terenie miasta, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji – 30 nowych miejsc pracy, związanych z tą inwestycją,

– przez okres 10 lat, w przypadku zrealizowania inwestycji początkowej, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 20 000 000 zł i utworzenia na terenie miasta, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji – 50 nowych miejsc pracy, związanych z tą inwestycją,

Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z działalnością handlową detaliczną i hurtową, działalnością polegającą na prowadzeniu stacji paliw, inwestycjami energetycznymi i działalnością instytucji finansowych.

Tekst Uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska znajduje się tutaj.

2. Zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzone zostały tam nowe miejsca pracy. W zależności od ilości nowych miejsc pracy, przedsiębiorca będzie miał zmniejszony podatek od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej. Obniżenie stawki dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników obowiązuje w zależności od liczby utworzonych etatów od 2 do 5 lat.

Prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku przysługuje od następnego miesiąca po utworzeniu nowych miejsc pracy powodujących wzrost zatrudnienia  (w przeliczeniu na pełny etat) i od tego miesiąca obliczany jest okres jej trwania:

– przy wzroście zatrudnienia od 1 do 5 etatów – przez dwa kolejne lata,

– przy wzroście zatrudnienia od 6 do 20 etatów – przez trzy kolejne lata,

– przy wzroście zatrudnienia powyżej 20 etatów – przez pięć kolejnych lat,

Tekst Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości znajduje się tutaj.

3. Dla właścicieli budynków objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków w Rudzie Śląskiej, którzy zdecydują się na remont elewacji, Miasto oferuje nawet 10 lat całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości. O zwolnienie ubiegać się mogą zarówno właściciele prywatni, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zwolnienie przysługuje przez okres 10 lat. Osoba lub podmiot chcący ubiegać się o zwolnienie od podatku musi przeprowadzić remont w ciągu 2 lat od momentu rozpoczęcia remontu. Sam remont obejmować powinien roboty, które przywrócą pierwotny stan elewacji frontowej. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej znajduje się tutaj.

4. Przedsiębiorca ma możliwość otrzymania w najem lokalu użytkowego i garażu na okres do 2 lat za opłatą czynszu oznaczonego w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz. Oznacza to, że przedsiebiorca jako najemca lokalu należącego do Miasta ma możliwość odliczenia kosztu remontu od czynszu na okres nawet do dwóch lat. Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz znajduje się tutaj.

5. Obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska o 15% dla przedsiębiorców, u których odbywa się handel lub świadczone są usługi dla mieszkańców oraz spełnione są łącznie 2 warunki:

– czas otwarcia lokalu użytkowego od poniedziałku do piątku wynosi co najmniej do godz. 20.00, nie mniej niż 11 godzin dzienne,

– czas otwarcia lokalu użytkowego w soboty wynosi co najmniej 8 godzin.

6. Obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w następujący sposób:

– dla przedsiębiorców zatrudniających do 5 młodocianych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego o 5 %,

– dla przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 młodocianych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego o 10 %.

Uchwała w sprawie ustalenia ulgi w czynszach za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska znajduje się tutaj.

Zachęty inwestycyjne obowiązujące na terenie miasta mają na celu zwiększenie kapitału inwestowanego w Rudzie Śląskiej i przyczyniają się do kreowania nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

 

Wiecej informacji na temat inwestowania w Rudzie Śląskiej można otrzymać pisząc na adres: promocja@ruda-sl.pl