Archiwum dla kategorii “Bez kategorii”

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19 w ramach Osi priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka” Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, RPO WSL 2014-2020 Typ projektu 3 Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP.

Projekt przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Można uzyskać dofinansowanie na wydatki związane z nabyciem proinnowacyjnych usług, m. in. ocenę potrzeb technologicznych, promocję technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażanie nowych technologii, transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii oraz udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

tel. 32.743 91 71, 77

e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

W dniach 16-18 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres to najważniejsze spotkanie firm sektora MŚP w Europie.

Mała i średnia przedsiębiorczość to dynamiczny sektor polskiej gospodarki. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

Wydarzenie to jest już na stałe zapisane jest w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy.

Osiem ubiegłych edycji zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw.

Zapraszamy rudzkie firmy do udziału w kongresie.

Udział w kongresie jest bezpłatny.

Bliższych informacji udziela organizator:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

ZUS ogłosił konkurs dla płatników składek na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet pół miliona złotych z ZUS może otrzymać przedsiębiorca, który podejmie działania zmierzające do poprawy warunków pracy. Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.

Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; środki ochrony indywidualnej.

W konkursie można składać wnioski na dwa rodzaje projektów: inwestycyjny, bądź inwestycyjno-doradczy. Ważne jest to, aby wysokość dofinansowania części doradczej nie przekroczyła 1000 zł. Natomiast minimalna kwota dofinansowania projektu, czy to inwestycyjnego czy inwestycyjno-doradczego, wynosi 5 tys. zł. Maksymalna wysokość procentowa dofinansowania uzależniona jest od liczby osób, za które wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku. Mikroprzedsiębiorstwa, zgłaszające do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. szacowanej wartości projektu. Kwotowo najwięcej zyskają duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze mogą one otrzymać nawet pół miliona złotych, przy czym wysokość ta nie może przekroczyć 20 proc. szacowanej wartości projektu. Wnioski można składać od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 r.

Bliższych informacji udziela:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

e-mail: konkurs@zus.pl

www.zus.pl

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Firmy ze Śląska mogą składać wnioski o dofinansowanie  działań zmierzających do umiędzynarodowienia ich działalności. Śląskiej Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs do działania 3.5.3. „Internacjonalizacja MSP”. To szansa na uzyskanie pomocy finansowej dla tych przedsiębiorców, którzy pragną wejść  ze swoimi towarami lub usługami  na nowe rynki zagraniczne. Pozyskane środki będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów udziału w międzynarodowych targach lub wystawach, czyli wydarzeniach pozwalających promować firmę i jej ofertę.

Warunkiem pozyskania bezzwrotnych środków jest udział w takim wydarzeniu w roli wystawcy. wymagane jest wynajęcie powierzchni wystawowej i przygotowanie odpowiedniego stoiska. Ponadto przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć część środków z dotacji na zakup specjalistycznych usług doradczych, które będą koncentrowały się na przygotowaniu i wdrożeniu planu internacjonalizacji.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 proc. Przedsiębiorcy muszą także przestrzegać limitów pomocy. Minimalna kwota o jaką wolno wystąpić to 20 tys. zł. a górny limit wsparcia to 200 tys. zł.

 

Bliższych informacji udziela:

Punkt Kontaktowy ŚCP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101

tel.  (32)743-91-71, (32)743-91-77

 

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje obecnie projekt Polskie Mosty Technologiczne skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wszystkich sektorów, które kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis i posiadają innowacyjny produkt, usługę bądź technologię. Projekt polega na doradztwie i wsparciu w procesie umiędzynarodowienia na wybranych rynkach poza Unią Europejską.

W ramach projektu PMT firma otrzyma wsparcie w wysokości do 200 tys. PLN – de minimis (w formie bezgotówkowej i gotówkowej):

–  3 dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje),

– 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji,

– 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym,

– na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju,

– wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników ZBH, którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami/kontrahentami/inwestorami.

 

Bliższych informacji na temat udziału w projekcie udziela:

Angelika Wójcik, tel.: +48 22 334 9924, e-mail: angelika.wojcik@paih.gov.pl,

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Przedsiębiorcy, którzy przechodzą trudności w prowadzeniu swojego biznesu lub szukają pomysłu na dalszy rozwój mogą skorzystać z bezpłatnych usług doświadczonych konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning Europe, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany i wskazać najlepsze rozwiązania.

Przedsiębiorca po zgłoszeniu się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.parp.gov.pl/ewe kierowany jest do dostępnego i zlokalizowanego możliwie najbliżej konsultanta, który ma za zadanie przyjrzeć się firmie i pomóc zdiagnozować przyczynę problemów. Po zakończeniu diagnozy, w zależności od jej wyniku, można rozpocząć pracę z mentorem – doświadczonym przedsiębiorcą, który przez maksymalnie 6 miesięcy będzie pomagał, towarzysząc przedsiębiorcy w procesie zmiany. Inna możliwość to podjęcie współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pierwszej porady udzieli bezpłatnie.

Usługi są całkowicie bezpłatne dla przedsiębiorców, nie stanowią także pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis). Ważne jest też to, że przy minimum formalności, przedsiębiorca musi wypełnić tylko prosty formularz rejestracyjny, a następnie potwierdzić podpisem liczbę godzin wsparcia otrzymanych od konsultantów czy mentorów.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:

www.parp.gov.pl/ewe, lub dzwoniąc bezpośrednio na infolinię projektu pod numer 664 316 709.

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do korzystania z oferty Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o., który udziela dla śląskich firm:

1. Poręczeń kredytów i pożyczek – dla przedsiębiorców, którzy:

– posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego,

– prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy.

Poręczenie nie może przekraczać 50% wartości poręczanego kredytu. Maksymalna kwota poręczenia określona jest indywidualnie w umowie o współpracy z bankiem. Udzielone jest na okres spłaty kredytu/pożyczki, nie dłuższy niż 60 miesięcy, powiększony o 6 lub 8 miesięcy.

2. Poręczeń transakcji leasingowych – dla przedsiębiorców jak wyżej, przy czym poręczenie nie może przekraczać 80% kwoty przyznanego leasingu i maksymalnie może wynosić 5% kapitału poręczeniowego Funduszu. Poręczenie udzielone jest na kres trwania leasingu, wydłużony o 6 miesięcy, maksymalnie na 66 miesięcy, w szczególnych przypadkach 126 miesięcy.

3. Poręczeń wadialnych – poręczenie udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Poręczenia mogą uzyskać:

– mikro, mali i średni przedsiębiorcy,

– posiadający siedzibę lub oddział lub prowadzący inwestycję na terenie województwa śląskiego,

– którzy uzyskali pozytywny wynik analizy ŚRFP.

 

Bliższych informacji udziela:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

ul. Ceglana, 40-514 Katowice

tel. 32 7858585 w.15

e-mail: annac@rfp.pl

www.rfp.pl

 

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

W ramach Pakietu dla średnich miast, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, oferują dla firm uczestnictwo w konkursie – działanie 3.2.1 POIR „Badania na rynek”.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami. Minimalną wartość projektu (koszty kwalifikowalne) obniżono do 1 mln zł.

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzenia przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Regulamin konkursu oraz warunki wsparcia dostępne są pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wyniko…

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Uzyskaj nawet do 100 000,00 zł na rozwój Twojej firmy!

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych, i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

Jaka jest wysokość dofinansowania?
80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia dofinansowania do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia dofinansowania do 80%

Na jaki cel można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie można uzyskać na usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników, tj.:

  • usługi szkoleniowe – szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe, e-learning;
  • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Usługi rozwojowe muszą być zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?
Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępny i bezpłatny serwis, w którym znajduje się wykaz ofert szkoleniowych podmiotów świadczących usługi i szkolenia dofinansowane ze środków unijnych.

W Bazie Usług Rozwojowych wpisane może być wiele firm świadczących usługi, ale tylko te posiadające odpowiednie certyfikaty zweryfikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mają prawo oferować szkolenia, na które otrzymasz dofinansowanie z funduszy europejskich!

Jak uzyskać dofinansowanie?

  1. Zarejestruj bezpłatnie firmę oraz swoich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)  uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  2. Wyszukaj w BUR usługi rozwojowe dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
  3. Wypełnij i złóż dokumenty zgłoszeniowe do wybranego Operatora.
  4. Podpisz umowę wsparcia.
  5. Wpłać wkład własny na wskazane konto Operatora.
  6. Weź udział w usłudze rozwojowej.
  7. Złóż wniosek rozliczeniowy.

 

Bliższych informacji udziela:

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska

tel.: (+48) 32 342 22 30
info@inkubatorsl.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Jesteś pracodawcą i chciałbyś uniknąć uciążliwości związanych z prowadzeniem papierowej dokumentacji pracowniczej? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Oddziale ZUS w Chorzowie.

Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawca sam będzie decydował, czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Będzie można zamienić dotychczasową dokumentację papierową na elektroniczną.

10 lat zamiast 50 lat

– Obecnie pracodawcy mają obowiązek przechowywania przez 50 lat dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy skracają okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji nowych pracowników z 50 lat do 10-ciu. Ułatwienie to dotyczy akt pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Ale istnieje też możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentów pracowniczych osób zatrudnionych w latach 1999 – 2018. Aby z tego skorzystać pracodawca będzie musiał złożyć do ZUS: oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW) za wszystkich pracowników i zleceniobiorców, których zatrudnił w latach 1999 – 2018 oraz raport informacyjny (ZUS RIA). W raporcie ZUS RIA pracodawca przekazuje za pracownika dodatkowe dane za lata 1999–2018, m.in. o wypłaconym przychodzie niezbędnym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury według starych zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy, o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. ZUS zapisze te dane na koncie ubezpieczonego.

Natomiast akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. przedsiębiorca nadal przechowuje przez okres 50 lat. Tak będzie również, gdy w dokumentacji pracownika są dane o okresach związanych z pracą górniczą.

Wszystko o e-aktach

Więcej informacji na temat zakresu danych, jakie będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmian wprowadzonych w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, informacji rocznej oraz miesięcznej dla osoby ubezpieczonej można znaleźć na stronie www.zus.pl oraz www.e-akta.gov.pl.

Bezpłatne szkolenia w chorzowskim ZUS

Wszystkich zainteresowanych tematem e-akt Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 45 zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Bliższe informacje można uzyskać w oddziale ZUS w Chorzowie, pod nr tel.  32 34 90 681.

Comments Komentowanie nie jest możliwe