Archiwum autora

Miasto Ruda Śląska planuje realizację wartego ponad 5 mln zł projektu, polegającego na przekształceniu obszaru poprzemysłowego przy ul. Klary w dzielnicy Ruda w teren dla małych i średnich firm pod planowane przez nich inwestycje. Dzięki tej inicjatywie każdy mały i średni przedsiębiorca będzie mógł kupić kompleksowo uzbrojoną działkę inwestycyjną w atrakcyjnej lokalizacji, do której miasto doprowadzi drogi dojazdowe i niezbędne media.

Chcemy, aby projekt przygotowania działek jak najlepiej odpowiadał na potrzeby rudzkich przedsiębiorców, dlatego prosimy o wypełnienie ankiety dla przedsiębiorców i przesłanie na adres: promocja@ruda-sl.pl.

Wykaz działek oraz mapa terenu inwestycyjnego przy ul. Klary.

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Obsługi Inwestora UM Ruda Śląska:

Zespół ds. Obsługi Inwestora

Urząd Miasta Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

tel. 607 899 955

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Na jakich zasadach zatrudnia się cudzoziemców, jakie są obowiązki pracodawców wobec ZUS, jak otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracowników – to tylko niektóre zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas Dialogu Eksperckiego w rudzkim Urzędzie Pracy. Na pytania przedsiębiorców odpowiadać będą m.in. specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego. Wydarzenie odbędzie się w Dniu Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, tj. 27 stycznia br. /środa/ od 9.00 do 12.00. 

Wydarzenie będzie okazją do tego, by w jednym miejscu i w jednym czasie skupić instytucje, z którymi stale współpracują przedsiębiorcy. Dzięki temu pracodawcy oraz osoby, które dopiero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, będą mogli porozmawiać z ekspertami i uzyskać potrzebne informacje. Czasem bywa tak, że jedno zagadnienie wymaga konsultacji z kilkoma odrębnymi urzędami czy instytucjami. Podczas Dialogu Eksperckiego będzie to można zrobić w jednym miejscu, a to oznacza znaczną oszczędność czasu.

Porad będą udzielać przedstawiciele: Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Straży Granicznej, Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor”, Śląskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz rudzkiego Urzędu Miasta i Powiatowego Urzędu Pracy.

Oprócz bezpośredniej rozmowy z ekspertami odbędą się również wykłady:

9:05     Straż Graniczna: Zasady zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń     o  zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

9:25     Śląski Urząd Wojewódzki: Zezwolenie na pracę i pobyt czasowy.

9:45     Państwowa Inspekcja Pracy: Podstawy prawa pracy.

10:05    Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Prowadzisz działalność gospodarczą. Poznaj swoje obowiązki wobec ZUS.

10:25    Urząd Skarbowy: Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych  od stycznia 2016r.

10:45    Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej: Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia.

Dialog Ekspercki odbędzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów. Aby dokonać zapisu na mini wykłady należy przesłać swoje dane na adres: karu@praca.gov.pl.

Udział można również zgłosić telefonicznie pod numerami:

32 771 59 95, 32 771 59 85, 32 771 59 18.

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach zwraca się z prośbą o poinformowanie przedsiębiorców o planowanych szkoleniach dotyczących obowiązków sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) do składania stosownych sprawozdań oraz ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

 • przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia
 • Korzystanie ze środowiska obejmuje :wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w tym m.in. spalanie paliw w środkach transportu, kotłownie, procesy spawania, malowania lakierowania, przeładunek benzyn silnikowych oraz oleju napędowego,
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowanie odpadów.W związku z powyższym informuję, iż Wydział Ochrony Środowiska w 2016 roku planuje przeprowadzić szkolenia na temat sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska w następujących terminach :
 • 26 stycznia 2016 r. – Starostwo Powiatowe Myszków
 • 28 stycznia 2016 r. – Starostwo Powiatowe Rybnik
 • 2 lutego 2016 r.      – Urząd Miasta w Żywcu
 • 4 lutego 2016 r.      – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 • Szkolenia odbędą się w godzinach od 9.00-13.00 zgłoszenia proszę przesyłać na adres: adittmann@slaskie.pl lub akowalska@slaskie.pl.

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej dysponuje środkami finansowymi na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy w rudzkich firmach. O refundację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają siedzibę firmy na terenie Rudy Śląskiej oraz na refundowane stanowisko pracy zamierzają zatrudnić osobę obecnie zarejestrowaną w rudzkim PUP. To doskonała szansa na utworzenie nowego miejsca pracy przy znaczącym obniżeniu kosztów własnych z tym związanych.

Oprócz dotacji urzędnicy przeprowadzają wraz z pracodawcą rekrutację odpowiedniego pracownika. W trakcie procesu rekrutacji wyłoniony zostaje najlepszy kandydat do pracy, który spełnia wymagania określone przez pracodawcę. W ten sposób, na wzajemnym zaspokojeniu potrzeb przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych w Rudzie Śląskiej opiera się skuteczna współpraca umożliwiająca dynamiczny rozwój lokalnego rynku pracy. Tylko w tym roku rudzcy przedsiębiorcy utworzyli przy wsparciu urzędu 40 nowych miejsc pracy.

Pracodawcy chcący nawiązać współpracę z rudzkim urzędem pracy mogą kontaktować się telefonicznie pod nr: 32 771 59 15 lub osobiście w pok. 16. Wnioski na refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy można składać do końca października w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej:

Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16

tel. 32 771 59 15 lub osobiście w pok. 16.

 

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Planowana data naboru wniosków od 1.09.2015 do 30.10.2015Działanie 2.1 skierowane jest do przedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 460 000 000 zł, w tym 44 749 197,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 250 803415 250 803,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości służy pomocą w opracowaniu wniosków o dofinansowanie.

Bliższych informacji udzielają:

Menadżer ds. Projektów – Aleksandra Karaś
e-mail: a.karas@inkubatorrudzki.pl
tel.: (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 111
Menadżer ds. Projektów – Sylwia Antoszczak
e-mail: s.antoszczak@inkubatorrudzki.pl
tel.: (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 109

Menadżer ds. Projektów – Sonia Dors
e-mail: s.dors@inkubatorrudzki.pl
tel.: (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 105

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Rudzki urząd pracy przygotowuje się do uruchomienia kolejnej puli środków przeznaczonych na dotacje związane z założeniem działalności gospodarczej. Można otrzymać aż 23 tys. zł na realizacje swojego pomysłu.

Oferta dotycząca udzielania dotacji skierowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, będących w wieku powyżej 30 roku życia.

Osoby gotowe do założenia własnej firmy, powinny skontaktować się ze swoim doradcą klienta. W ramach najbliższego spotkania omówiony zostanie m.in. regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dla chętnych starających się o przyznanie dotacji prowadzone bedą również warsztaty, podczas których osoby te zdobędą wiedzę, jak profesjonalnie opracować wymaganą dokumentację (wniosek wraz z załącznikami), konieczną do złożenia w urzędzie w celu starania się o wsparcie finansowe na założenie firmy.

Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi około 800 tys. zł. Środki te zostaną przyznane m.in. w ramach projektów „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)” – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat” – projekt finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Bliższych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska 1

tel. 32 771 59 00

e-mail: karu@praca.gov.pl

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „KROK PO KROKU – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”. Szkolenie odbędzie się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Karola Goduli 36, w dniu 14 lipca 2015 r. w godz. 9.00 – 12.30.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do otwarcia własnej działalności gospodarczej.
Podczas szkolenia każdy uczestnik przejdzie krok po kroku procedurę otwierania działalności, dowie się jakie rodzaje wsparcia może pozyskać, otrzyma listę teleadresową instytucji, które świadczą pomoc dla przedsiębiorstw oraz pozna zasady i metody prowadzenia księgowości w mikroprzedsiębiorstwie.

Skrócony program szkolenia obejmuje:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej.
2. Rozliczenie przedsiębiorcy z ZUS.
3. Formy i wybór opodatkowania.
4. Podatek od towarów i usług.
5. Formy zatrudnienia.
6. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników.
7.  Zewnętrzne źródła finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą (zarówno bezrobotnych jak i pracujących, a także studentów i absolwentów). Ilość osób w grupie: max 12 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Bliższych informacji udziela:

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska
tel.: (+48) 32 342 22 30
www.inkubatorrudzki.pl
info@inkubatorrudzki.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Do końca 2015 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną, które udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn.: „Efektywne wykorzystanie energii – Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”, w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów, urządzeń i technologii.

Dodatkowe wsparcie obok dotacji NFOŚiGW oferuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w formie pomocy technicznej na poziomie przygotowania, realizacji i weryfikacji inwestycji.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu udzielane są bezpośrednio w placówkach bankowych udzielających kredyty z dotacją oraz na stronie NFOŚiGW.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/

 

Bliższych informacji udziela:

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
Informacja: (22) 45 90 100

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Rozpoczął się pierwszy konkurs dotyczący „Innowacji społecznych i współpracy międzynarodowej” Programu Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach tego programu bezrobotni będą mogli wyjechać na staże i praktyki do zagranicznych firm.

Program przeznaczony jest dla instytucji, które podejmą się organizacji staży i praktyk zawodowych w zagranicznych firmach dla osób w wieku 18-35 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą.

W konkursie mogą startować m.in. przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej a projekty muszą być przygotowane wspólnie przez instytucję z Polski i innego kraju UE. Do obowiązków wnioskodawcy będzie należało m.in. znalezienie zagranicznego partnera i rekrutacja uczestników. Organizatorzy muszą też zapewnić uczestnikom wsparcie mentora  podczas zagranicznego pobytu, a po powrocie – wsparcie aktywizujące, co ostatecznie ma skutkować pozyskaniem pracowników i aktywizacją młodych ludzi.

Szczegółowych informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach:

ul. Dąbrowskiego 23

40-037 Katowice

tel. 32 7740172

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz mają zaszczyt ogłosić siódmą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego „Innowator Śląska 2014″.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Enterprise Europe Network” oraz projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, Poddziałanie 8.1.2 POKL pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowych, które mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami:

 • we wdrażaniu  innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych,
 • lub opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionej technologii.

Konkurs ma na celu promowanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego  z województwa śląskiego wdrażających innowacyjne rozwiązania, poprawę wizerunku regionu poprzez promocję dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

O tytuł mogą ubiegać się:

 • mikroprzedsiębiorcy,
 • mali przedsiębiorcy,
 • średni przedsiębiorcy,
 • instytucje sektora badawczo-rozwojowego,

posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Nagrodami w konkursie są:

 • nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego INNOSILESIA obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 5000 zł,
 • sponsorowany artykuł w lokalnej prasie dla czterech laureatów nagrody głównej,
 • grawerowany dyplom „Innowator Śląska 2014″,
 • grawerowane dyplomy dla wyróżnionych podmiotów,
 • promocja w biuletynie projektowym, na portalach internetowych oraz w technologicznej bazie projektowej.

Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy wypełnić załączoną Deklarację Uczestnictwa oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 30 kwietnia 2015 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. (032) 33 93 165/167, http://gapr.pl/

Comments Komentowanie nie jest możliwe