Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19 w ramach Osi priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka” Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, RPO WSL 2014-2020 Typ projektu 3 Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP.

Projekt przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Można uzyskać dofinansowanie na wydatki związane z nabyciem proinnowacyjnych usług, m. in. ocenę potrzeb technologicznych, promocję technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażanie nowych technologii, transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii oraz udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

tel. 32.743 91 71, 77

e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Komentarze zablokowane.